Regulamin

REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.dietetykmoniuszko.com

INFORMACJE

 1. W tym dokumencie pn. „Regulamin sklepu internetowego pod adresem: www.dietetykmoniuszko.com” (dalej „Regulamin”) określone zostały zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: https://www.dietetykmoniuszko.com/  
 2. Szczegółowe informacje dotyczące w szczególności Produktów, zamówień, reklamacji, prawa odstąpienia od umowy oraz przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: moniuszkom.dietetyk@gmail.com

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca – Magdalena Moniuszko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dietetyk Magdalena Moniuszko, zarejestrowaną pod numerem NIP: 1251699966, REGON: 384784828, adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 17/1, 05-250 Radzymin.
 3. Klient  – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia lub korzystająca z innych usług Sklepu Internetowego. 
 4. Konsument – zgodnie z art. 221 KC – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, w tym zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 5. Produkt – treści cyfrowe w postaci produktów elektronicznych oferowanych w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym za pośrednictwem sklepu internetowego).
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.dietetykmoniuszko.com/   za pośrednictwem, którego Klient może zakupić Produkt od Sprzedawcy.
 8. Konto – zbiór danych prowadzonych przez Sklep dla każdego Klienta z osobna pod warunkiem dokonania przez Klienta rejestracji. Dostęp do Konta wymaga ustanowienia przez Klienta loginu (adres e-mail) oraz hasła. 
 9. Ustawa PK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 10. Ustawa PA – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 11. Ustawa KC – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 12. Ustawa KPC – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 13. Ustawa ODO – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 14. Ustawa ŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 15. Ustawa VAT – ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 kwietnia 2004 r (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 16. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 PODSTAWOWE ZASADY

 1. Warunkiem zawarcia umowy w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed dostarczeniem Produktu.
 2. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Klient ma możliwość pobrać Regulamin lub go wydrukować pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu.  
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta dostępu do komputera lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Opera, Google Chrome lub inne. Klient powinien posiadać aktywny adres e-mail. 
 4. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

SKLEP INTERNETOWY

 1. Sklep udostępnia dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. usługa umożliwienia Klientowi zawarcia odpłatnej umowy ze Sprzedawcą o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie,
  1. usługa rejestracji i korzystania Konta w Sklepie,
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych wymienionych powyżej w ust. 1 wymaga każdorazowo potwierdzenia przez Klienta że:
  1. jest osobą pełnoletnią lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  1. zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść,
  1. zapoznał się z Polityką Prywatności Sprzedawcy oraz zaakceptował jej treść.
 3. Klient wyrażający wolę rejestracji i korzystania z Konta wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu. Klient może w każdym czasie zmienić lub zaktualizować dane podane podczas rejestracji Konta.
 4. Rejestracja i korzystanie z Konta jest nieodpłatne, a także nie jest ograniczone w czasie. 
 5. Klient może korzystać ze Sklepu bez konieczności posiadania Konta. 
 6. Klient może samodzielnie, w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co wiąże się z koniecznością rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta oraz usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zapisanymi na nim danymi.
 7. Klient ma możliwość zakupu Produktu oferowanego w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zakupowego na stronie Sklepu tj. dodanie Produktu do koszyka, a następnie podaniu określonych danych, dokonaniu płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu, oraz zatwierdzeniu zakupu poprzez wybór opcji „Kupuję i płacę”.
 8. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej do dostawy (jeżeli jest inny aniżeli pierwszy podany adres) oraz numer telefonu. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest podanie dodatkowo pełnej nazwy (firmy) oraz numeru NIP. 
 9. Sklep celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz komunikacji podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 10. Sklep umożliwia dodawanie opinii o Produkcie lub Sprzedawcy. Opinie podlegają moderowaniu, dlatego też mogą być usuwane bez podania przyczyny. 
 11. Sprzedawca dąży do zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: moniuszkom.dietetyk@gmail.com. W reklamacji Klient podaje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca rozpatruje wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

     PRODUKTY

 1. Każda cena Produktu podana na stronie Sklepu jest ceną brutto (zawiera podatek od towarów i usług). 
 2. Produkty można zakupić za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez całą dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 3. Zamówienie Produktu jest skuteczne z chwilą, gdy Klient prawidłowo wypełni formularz oraz dokona akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sprzedawcy.
 4. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy VAT.
 5. Klient podczas zakupów w Sklepie Internetowym podaje dane osobowe, które są przetwarzane w związku z realizacją umowy. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności Sprzedawcy udostępnianej przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. 
 6. Po skutecznym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych warunków dotyczących zamówionego Produktu.
 7. Sprzedawca rozpocznie realizację umowy z chwilą wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 8. Sprzedawca zastrzega, że Produkty dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Produktów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

WYKONANIE UMOWY

 1. Produkt zostanie przesłany w formie elektronicznej pod adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu lub podany telefonicznie albo drogą mailową. 
 2. Produkt zostanie wysłany w terminie wskazanym w opisie Produktu na stronie Sklepu.
 3. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowym adresie wysyłki, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca za każdy sprzedany Produkt wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać w następujący sposób:
  1. przelew elektroniczny bankowy 
  1. przelew elektroniczny (PayPal)
 3. W przypadku konieczności zwrotu środków dokonanych przez Klienta w ramach płatności za Produkt, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności. 


AKCJE PROMOCYJNE

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Produktów w każdym czasie oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 
 2. Sprzedawca zastrzega, że akcje promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile opis Produktu nie stanowi inaczej. 
 3. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia na Produkt.


PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonym od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient w celu odstąpienia od umowy składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej drogą pocztową na adres: ul. Dąbrowskiego 17/1, 05-250 Radzymin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: moniuszkom.dietetyk@gmail.com . 
 3. Wzór formularza zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia do pobrania na stronie Sklepu. Konsument może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego wzoru formularza odstąpienia od umowy. 
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy PK, m. in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Klient akceptując warunki niniejszego Regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia tj. wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. 

Wyrażenie zgody przez Klienta następuje poprzez akceptację oświadczenia w trakcie wypełniania formularza zamówienia Produktu o poniższej treści:

„Przyjmuję do wiadomości, iż zamawiam treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym i wyrażam zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam, że jestem świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. Akceptuję Regulamin Sklepu i wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni). Rozumiem, że tracę ustawowe prawo do odstąpienia, ale mogę w każdej chwili wypowiedzieć umowę. Rozumiem, że zamówienie usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty.”

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Klientowi w przypadku stwierdzenia wady Produktu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady, chyba że Sprzedawca w opisie Produktu na stronie Sklepu zastrzeże inaczej lub wyłączy rękojmie w stosunku do przedsiębiorców.
 2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 3. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.
 4. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w ustawie KC.
 5. Klient może złożyć reklamacje w dowolnej formie np.:
  1. pisemnie na adres: ul. Dąbrowskiego 17/1, 05-250 Radzymin
  1. drogą mailową na adres: moniuszkom.dietetyk@gmail.com
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Sprzedawca skontaktuje się w celu przekazania dalszych instrukcji.
 7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 8. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu dostępnego pod adresem internetowym https://www.dietetykmoniuszko.com/  jest: Magdalena Moniuszko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dietetyk Magdalena Moniuszko, zarejestrowaną pod numerem NIP: 1251699966, REGON: 382784828, adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 17/1, 05-250 Radzymin, zwana dalej „Administratorem”. 
 2. Dane kontaktowe Administratora:
  adres korespondencyjny: ul. Dąbrowskiego 17/1, 05-250 Radzymin
  adres e-mail: moniuszkom.dietetyk@gmail.com
 3. Zasady pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę (Administratora) zawarte są w Polityce Prywatności i polityce plików cookies sklepu internetowego pod adresem: https://www.dietetykmoniuszko.com/  .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w szczególności ustawa PK, ustawa KC.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl pod zakładką „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do ograniczenia lub zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia naprawy, konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, modernizacji itp. 
 5. Regulamin stanowi własność Sprzedawcy i jako utwór w rozumieniu ustawy PA podlega ochronie prawnej, dlatego też zakazane jest kopiowanie w każdej formie oraz rozpowszechnianie treści postanowień Regulaminu na użytek inny niż związany z zawartą umową pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. 
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Jednakże Sprzedawca zastrzega, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Regulamin jest dostępny do pobrania dla Klientów na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.21.

Załącznik nr 1: wzór odstąpienia od umowy

miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

Dietetyk Magdalena Moniuszko
Dąbrowskiego 17/1
05-250 Radzymin

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) 

odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… 

Wnoszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) na konto bankowe o numerze nr……………………………………………………………………….  

podpis Konsumenta